در صورت نا خوانا بودن روی تصویر کلیک نمائید تا کد جدید ایجاد شود

شرکت کنندگان در نمایشگاه باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات داده شده در فرم با اطلاعاتی که قبلا جهت کاتالوگ نمایشگاه ارائه گردیده مطابقت داشته باشد.
اگر اطلاعات مربوط به سردرب غرفه تا آخرین مهلت ارسال نشود از نام شرکت که در درخواست مشارکت نوشته شده استفاده میگردد.
چنانچه تغییري در این اطلاعات توسط شرکت کننده داده شود پرداخت هزینه ایجاد شده و مازاد به عهده شرکت خواهد بود.

اطلاعات تماس

کرمان - امام جمعه 5 - پلاک 14/1

03432444382

03432478414 - 03432472991
03432472992