مشخصات فرد اول

عکس پرسنلی با فرمت jpg و حداکثر حجم 1 مگابایت

مشخصات فرد دوم

عکس پرسنلی با فرمت jpg و حداکثر حجم 1 مگابایت

مشخصات فرد سوم

عکس پرسنلی با فرمت jpg و حداکثر حجم 1 مگابایت

مشخصات فرد چهارم

عکس پرسنلی با فرمت jpg و حداکثر حجم 1 مگابایت

مشخصات فرد پنجم

عکس پرسنلی با فرمت jpg و حداکثر حجم 1 مگابایت
در صورت نا خوانا بودن روی تصویر کلیک نمائید تا کد جدید ایجاد شود

براي مسئولین هر غرفه کارت شناسایی صادر خواهد شد، شرکت کنندگان موظفند در تمام طول مدت حضور در نمایشگاه، کارت شناسایی را به سینه الصاق نمایند.
براي هر شرکت به ازاي هر غرفه برای 2 نفر کارت شناسایی و کارت پذیرایی در نظر گرفته خواهد شد.

اطلاعات تماس

کرمان - امام جمعه 5 - پلاک 14/1

03432444382

03432478414 - 03432472991
03432472992