مشارکت کنندگان محترم

1397/12/15

لطفا کلیه فرمها و اطلاعات درخواستی در سایت را کاملا پر و فرمهای درخواستی را مهر وامضا به همراه فیش واریزی فاکس یا ایمیل نمایید درغیر اینصورت بعداز 48 ساعت بدلیل محدود بودن فضای نمایشگاه غرفه درخواستی واگذار می شود 

اطلاعات تماس

کرمان - امام جمعه 5 - پلاک 14/1

03432444382

03432478414 - 03432472991
03432472992