مجوز برگزاری

1397/01/17
مجوز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان

اطلاعات تماس

کرمان - امام جمعه 5 - پلاک 14/1

03432444382

03432478414 - 03432472991
03432472992